Onderzoek

De onderzoeken die ik uitvoer, hebben als doel te achterhalen wat het basisprobleem van jouw kind is. Het geeft ook antwoord op de vraag hoe zijn (leer)achterstand is opgebouwd. Ligt het aan zijn taal, lees- en / of rekenvaardigheden?

Het is mijn ervaring dat de uitkomst van een onderzoek de basis vormt voor hulp op maat. Door precies te achterhalen waar de hiaten zitten, kunnen oplossingen gevonden worden. Onderzoek heeft als doel een betere aansluiting in de klas te bewerkstelligen.

Deelonderzoek : 

Er kan met drie tests ( duurt ongeveer 2 uur )bekeken worden wat jouw kind zelfstandig kan op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. De 3e test is de RAVEN waar bij benadering wordt uitgezocht of het klassenniveau behapbaar is voor jouw kind. Samen met een uitdraai van het LVS ( leerlingvolgsysteem, opgevraagd door ouder bij school) geef ik na dit deelonderzoek graag een advies. Vanzelfsprekend start ik erna graag bijles, coaching en / of remedial teaching op.

Het complete beelddenkonderzoek geeft het daadwerkelijk antwoord op de vraag of jouw kind een beelddenker is.

Zowel het deelonderzoek als het complete onderzoek geeft inzicht of het  realistisch is wat er in het nu van jouw kind wordt  gevraagd in zijn klas. En of  jouw kind misschien een andere aanpak nodig heeft.

DTLAS 

Dit is een didactisch lees- en spellingsonderzoek van ongeveer een uur. Er wordt gekeken of jouw kind zijn technisch leesniveau beheerst en als dit niet het geval is, waar dit aan zou kunnen liggen. Het geeft antwoord welke deelvaardigheden van het technisch lezen proces jouw kind beheerst en welke nog niet. Dit geldt ook voor het aanvankelijk spellen. Inzoomen is ook mogelijk om het functioneringsniveau ( op welk niveau spelt jouw kind) en de categorieën die nog aandacht nodig hebben te achterhalen.

Als er ook een foutenanalyse + remediëringsaanpak dient te worden opgemaakt, dan behelst het onderzoek naast het contactuur ook administratietijd.

Op de tarievenlijst is hier meer informatie over terug te vinden.

Onderstaande informatie is vrij technisch en is vooral bedoeld om IB-er en / of directeur van de school van jouw kind van inhoudelijke informatie te voorzien.

Het is logisch dat de informatie vrij specialistisch is voor jou als ouder. Mocht het vragen oproepen, voel je dan vrij om deze aan mij voor te leggen. Wellicht kan ik e.e.a. ophelderen….


Beeld of taaldenker? 

Een kort onderzoek ( ongeveer 60 minuten) met als belangrijkste vraag , leert jouw kind nog via zijn aangeboren talent beelddenken ? Spreekt zijn leerkracht in dezelfde taal?

In een kort verslag omschrijf ik mijn vermoedens en geef ik een lijst met handvatten voor de leerkracht van jouw kind.

Wereldspel afname

Beelddenkonderzoek

Een compleet onderzoek van een dagdeel waar de volgende testen worden afgenomen :

 • Test letterkennis
 • Brus : test orthografische route (technische leesvaardigheid)
 • Klepel : test fonologische route ( woordidentificatie)
 • Test tekstbegrip
 • Test tekstbegrip ( vanaf groep 7/8)

Test micro niveau : begrip van de tekst op woord- en zinsniveau ( woordenschat)
Test macro niveau : destilleren van de hoofdgedachte uit een tekst, kunnen afleiden van conclusies
Test meso niveau : inzicht van de opbouw en structuur van een tekst

 • Test spelling : niveau bepaling + aard van spellingsprobleem (oriëntatiefouten, fonetische fouten, regelfouten) wordt vastgesteld
 • Schrijven
 • Ojemann rekentest : test getalbegrip, dit geeft indruk van eventuele rekenproblemen. Er wordt ook gekeken naar oplossingsstrategieën
 • Wereldspel : test cognitieve en affectieve aspecten

Er wordt onderzocht of jouw kind zijn voorkeur voor beelddenken heeft behouden en / of taaldenken ook kan inzetten.

 • Vester geheugentest

Onderzoekt leeringang ( visueel, auditief, lees en kinesthetisch geheugen)

 • Raven : geeft een indicatie van cognitieve capaciteiten
 • Visuele screening : screent FD ( Fixatie Disparatie )

Na het dagdeel waar ik jouw kind in een 1 op 1 situatie  aan het werk heb gezien met het wereldspel en de andere testonderdelen , verwerk en analyseer ik de testresultaten uiterst nauwkeurig. Deze analyse  neemt circa 10 uur in beslag, van mijn bevindingen zal ik een uitgebreid verslag opmaken dat desgewenst ook overhandigd mag worden aan de leerkracht van jouw kind. In dit verslag zal ik uitgebreide tips en aanbevelingen geven zodat de leerkracht handvatten krijgt om jouw kind in de huidige klas beter tot zijn recht te kunnen laten komen.

 Visuele screening

Met behulp van Bioptor en vragenlijst ouders neem ik een eerste screening visuele disfunctie ( duurt ongeveer een uur) af en waar noodzakelijk verwijs ik door naar optometrist Jean-Paul / JPC Optiek in Bergen

Didactisch onderzoek

Op school wordt het niveau van jouw kind bepaald aan de hand van de gemaakte cito toetsen. Er is inzicht v.w.b. lezen, rekenen, spelling en ruimtelijk inzicht. Door andersoortige testen af te nemen ( zie beelddenk onderzoek) komen vaak ook specifieke denkpatronen/leerstrategieën van jouw kind naar voren die in de klassensituatie verborgen blijven.

Een (deel) onderzoek naar bijvoorbeeld rekenen, spelling of tekstbegrip ( voor kinderen in groep 8 kan dit op micro, macro en meso niveau onderzocht worden) is dan zeker een aanrader.

Of ben je benieuwd of het toetsbeeld overeenkomt met de capaciteiten van jouw kind ?

De RAVEN test kan hier uitstekend voor worden ingezet. De raven is een figurale test met meerkeuze antwoorden zonder gebruik van taal. Deze test kan vanaf 6 jaar worden afgenomen en levert een voorspelling op of het lesniveau van de huidige klas haalbare kaart is voor jouw kind.

Deze test meet de cognitieve vaardigheden en let hierbij op aanleg-factoren en aangeleerde vaardigheden. De RAVEN kan zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden.

Een didactisch onderzoek kan ook op verzoek van school plaatsvinden.

Afname RAVEN test duurt ongeveer een uur, de lees-, spelling-, rekenen en tekstbegrip test duurt per onderdeel ongeveer 20 minuten.


Wellicht ten overvloede geef ik aan dat ik over de licentie beelddenk-specialist beschik en bevoegd ben om een diagnose te stellen.

Ik beschik ook over de licentie visueel screener en begeleidingstraject ( FD) en beeld en brein coach.

Bovenstaande opleidingen heb ik gevolgd bij opleidingsinstituut Beeld en Brein. Ook ben ik  aangesloten bij de FON ( Functionele Oogmetrie Nederland)

De behaalde opleidingen zijn CRKBO geaccrediteerd.